گیاه Coprosma foetidissima

Coprosma foetidissima
-
0
J.R.Forst.&G.Forst.
-
1
Rubiaceae

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

ماده رنگ