گیاه Coprosma petriei

Coprosma petriei
-
0
Cheesem.
-
1
Rubiaceae

عکس

0.1
0.5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ