گیاه Coprosma pumila

Coprosma pumila
-
0
Hook.f.
-
1
Rubiaceae
C. perpusilla. Colenso. C. repens. non A.Rich.

عکس

0.08
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ