گیاه Coprosma repens

Coprosma repens
-
0
A.Rich.
Mirror Plant
1
Rubiaceae
C. baueri. Auct. non Endl.

عکس

2
2
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

جایگزین قهوه
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ