گیاه Coptis brachypetala

Coptis brachypetala
-
0
Siebold.&Zucc.
-
0
Ranunculaceae
C. japonica major. (Miq.)Satake.

عکس

0.22
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ