گیاه Coptis occidentalis

Coptis occidentalis
-
0
(Nutt.)Torr.&A.Gray.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0.15
0
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ