گیاه Corema conradii

Corema conradii
-
0
(Torr.)Loudon.
Poverty Grass
1
Empetraceae
Empetrum conradii.

عکس

0.25
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه