گیاه Coriaria napalensis

Coriaria napalensis
-
1
Wall.
-
2
Coriariaceae

عکس

2.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

تانین
جوهر
چوب
سبد
ماده رنگ