گیاه Coriaria sinica

Coriaria sinica
-
1
Maxim.
-
2
Coriariaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
توهم زا
ضد درد
ضد روماتیسم
ضد کرم، کرم کش
ضد ورم
ضماد

استفاده خوراکی

میوه