گیاه Corydalis incisa

Corydalis incisa
-
1
(Thunb.)Pers.
-
1
Papaveraceae

عکس

0.3
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

برگ