گیاه Corydalis pallida

Corydalis pallida
-
0
(Thunb.)Pers.
-
1
Papaveraceae
C. satsumensis. C. triflora. Fumaria pallida.

عکس

0.3
0
-
دو ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ