گیاه Corydalis ternata

Corydalis ternata
-
2
Makino.
Three-Leaf Corydalis
0
Papaveraceae

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد
متفرقه