گیاه Corylus americana

Corylus americana
-
1
Marshall.
American Hazel
3
Betulaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

ضماد
قابض

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

پرچین