گیاه Corylus avellana

Corylus avellana
فندق
2
L.
Hazel
5
Betulaceae

عکس

6
3
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

تب بر
ضد کرم
قابض
محرک تعریق
مغذی
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
روغن
شیر

سایر موارد استفاده

پرچین
پشتیبانی از گیاهان (قیم)
پولیش
تانین
چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب
سبد
لوازم آرایشی و بهداشتی
متفرقه