گیاه Corylus avellana pontica

Corylus avellana pontica
-
0
(C.Koch.)Winkl.
-
4
Betulaceae
C. colurna. non L. C. pontica.

عکس

0
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن
شیر

سایر موارد استفاده

پرچین
پشتیبانی از گیاهان (قیم)
پولیش
چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب
سبد
متفرقه