گیاه Corylus chinensis

Corylus chinensis
-
0
Franch.
Chinese Hazel
2
Betulaceae
C. colurna chinensis.

عکس

24
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن