گیاه Corylus cornuta

Corylus cornuta
-
1
Marshall.
Beaked Hazel
3
Betulaceae
C. rostrata.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قلبی
مسکن دندان درد
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

ریسمان
سبد
ماده رنگ