گیاه Corylus cornuta californica

Corylus cornuta californica
-
0
(A.DC.)E.Murray.
California Hazel
3
Betulaceae
C. californica. (A.DC.)Sharp. C. rostrata californica.

عکس

8
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

فیبر
کاغذ