گیاه Corylus ferox

Corylus ferox
-
0
Wall.
Himalayan Hazel
2
Betulaceae

عکس

10
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن

سایر موارد استفاده

چوب