گیاه Corylus heterophylla

Corylus heterophylla
-
1
Fisch. ex Trautv.
Siberian Filbert
2
Betulaceae

عکس

7
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

اشتها آور
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بذر
روغن