گیاه Corylus jacquemontii

Corylus jacquemontii
-
0
Decne.
Indian Tree Hazel
3
Betulaceae
C. colurna jacquemontii. C. lacera.

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن