گیاه Corylus maxima

Corylus maxima
درخت فندق بزرگ
0
Mill.
Filbert
5
Betulaceae
C. tubulosa.

عکس

6
5
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن
شیر

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
روغن غیر خوراکی
زغال چوب
سبد