گیاه Corylus sieboldiana

Corylus sieboldiana
-
0
Blume.
Japanese Hazel
3
Betulaceae

عکس

5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن