گیاه Corylus sieboldiana mandschurica

Corylus sieboldiana mandschurica
-
0
(Maxim.&Rupr.)Sc
-
3
Betulaceae
C. mandschurica.

عکس

4.5
0
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن