گیاه Corylus tibetica

Corylus tibetica
-
0
Batalin.
-
2
Betulaceae
C. ferox tibetica.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

بذر
روغن