گیاه Cotinus obovatus

Cotinus obovatus
-
0
Raf.
Chittamwood
0
Anacardiaceae
C. americanus. Rhus cotinoides.

عکس

10
8
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ