گیاه Cucumis anguria

Cucumis anguria
-
1
L.
Gherkin
2
Cucurbitaceae

عکس

2.4
0
-
بالا رونده یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش

استفاده خوراکی

بذر
برگ
میوه