گیاه Cucumis melo

Cucumis melo
خربزه، خربزه وحشی
2
L.
Melon
2
Cucurbitaceae

عکس

1.5
0
-
بالا رونده یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
خلط آور
ضد سرفه
ضد کرم، کرم کش
قی آور
مدر، ادرارآور
مقوی معده
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه