گیاه Cucumis melo agrestis

Cucumis melo agrestis
-
2
(Naudin.)Pangalo.
Wild Melon
2
Cucurbitaceae

عکس

1.5
0
-
بالا رونده یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه