گیاه Cucumis melo inodorus

Cucumis melo inodorus
-
2
H.Jacq.
Honeydew Melon
4
Cucurbitaceae

عکس

1.5
0
-
بالا رونده یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه