گیاه Cucurbita argyrosperma

Cucurbita argyrosperma
-
2
C.Huber.
Cushaw Pumpkin
4
Cucurbitaceae
C. argyrosperma. Hort. ex L.H.Baill.

عکس

0
0
-
بالا رونده یکساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
گل
میوه