گیاه Cucurbita ficifolia

Cucurbita ficifolia
-
2
Bouché.
Malabar Gourd
3
Cucurbitaceae
C. melanospermum.

عکس

0
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

ظروف