گیاه Cucurbita foetidissima

Cucurbita foetidissima
-
2
Kunth.
Buffalo Gourd
3
Cucurbitaceae
C. perennis.

عکس

6
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم، کرم کش
ضماد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر
روغن
ریشه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

توپ رفوگری
ساخت آلات موسیقی
صابون
نشاسته