گیاه Cucurbita moschata

Cucurbita moschata
کدوی حلوایی، کدوی رشتی
3
(Duchesne. ex Lam.)Duchesne. ex Poir.
Squash
5
Cucurbitaceae

عکس

0.6
5
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

شیرافزا
ضد کرم

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
گل
میوه