گیاه Cucurbita pepo

Cucurbita pepo
کدو مسمایی، کدوی طبی
3
L.
Pumpkin
3
Cucurbitaceae

عکس

0.6
5
-
بالا رونده یکساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم
ضماد
متفرقه

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن
ریشه
گل
میوه

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی