گیاه Cupressocyparis leylandii

Cupressocyparis leylandii
-
0
(A.B.Jacks.&Dallim.)Dallim.
Leyland Cypress
0
Cupressaceae

عکس

40
5
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین