گیاه Cupressus arizonica

Cupressus arizonica
سرو نقره ای، سرو سیمین
0
Greene.
Arizona Cypress
0
Cupressaceae

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
سوخت