گیاه Cupressus funebris

Cupressus funebris
-
1
Endl.
Chinese Weeping Cypress
0
Cupressaceae
Chamaecyparis funebris. (Endl.)Franco.

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد تب نوبه (یا تب متناوب)

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب