گیاه Cupressus macrocarpa

Cupressus macrocarpa
-
1
Hartw. ex Gordon.
Monterey Cypress
0
Cupressaceae
C. lambertiana.

عکس

25
25
همیشه سبز
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

ضد روماتیسم

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
چوب