گیاه Cupressus torulosa

Cupressus torulosa
-
0
D.Don.
Himalayan Cypress
0
Cupressaceae

عکس

40
0
همیشه سبز
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب