گیاه Cycas circinalis

Cycas circinalis
-
1
L.
Sago Palm
1
Cycadaceae
C. beddomei.

عکس

3.5
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
بله
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات، باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مخدر
مقوی معده

استفاده خوراکی

آدامس
بذر
برگ
ساقه