گیاه Cycas revoluta

Cycas revoluta
سیکاس رولوتا
2
Thunb.
Japanese Sago Palm
1
Cycadaceae

عکس

3.5
3.5
همیشه سبز
درخت
کند
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات، باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
سرطان
قابض
قاعده آور
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
ساقه