گیاه Dacrycarpus dacrydioides

Dacrycarpus dacrydioides
-
0
(A.Rich.)de Laub.
Kahikatea
2
Podocarpaceae
Podocarpus dacrydioides.

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

آدامس
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
رزین