گیاه Dacrydium cupressinum

Dacrydium cupressinum
-
0
Sol. ex Lamb.
Rimu
2
Podocarpaceae

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
روشنایی (مشعل)