گیاه Dactylis glomerata

Dactylis glomerata
علف باغ
1
L.
Cock's Foot
0
Gramineae

عکس

1
0.25
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
تثبیت خاک