گیاه Damasonium alisma

Damasonium alisma
-
0
Mill.
Thrumwort
1
Alismataceae
D. stellatum. Actinocarpus damasonium.

عکس

0.3
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه