گیاه Daphne pseudomezereum

Daphne pseudomezereum
-
0
A.Gray.
-
0
Thymelaeaceae

عکس

1.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

کاغذ