گیاه Daphniphyllum himalense

Daphniphyllum himalense
-
1
(Benth.)J.Muell.
-
1
Daphniphyllaceae
Goughia himalayensis.

عکس

6
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب