گیاه Datisca cannabina

Datisca cannabina
شبه شاهدانه، شاهدانه وش
1
L.
Acalbir
0
Datiscaceae

عکس

1.8
1
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

ماده رنگ