گیاه Debregeasia hypoleuca

Debregeasia hypoleuca
-
0
(Hochst.)Wedd.
-
2
Urticaceae
D. salicifolia. (D.Don.)Rendle.

عکس

5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر